Program Duminica, 12 iulie 2020

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul.
Făcătorul cerului și al pământului,
văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și întru Unul Domn Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut,
Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii,
Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, nu făcut,
Cel de o ființă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire,
S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat
De la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara,
și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat
și a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi după Scripturi.
Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții,
a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.
Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul,
Care de la Tatăl purcede,
Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul,
este închinat și slăvit,
Care a grăit prin prooroci.
În Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților
și viața veacului ce va să vie.
Amin.